سوالات + فیلم تحلیل کنکور تجربی اردیبهشت ۱۴۰۳ (نوبت اول)

فهرست مطالب

مشخصات کلی کنکور تجربی اردیبهشت ۱۴۰۳ (نوبت اول)

  • آزمون : کنکور سراسری (نوبت اول)
  • رشته : تجربی
  • تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • شماره سوالات : ۷۶ تا ۱۱۰
  • تحلیل : استاد مرتضی محمدی
سراسری

معرفی کنکور تجربی اردیبهشت ۱۴۰۳ (نوبت اول)

کنکور سراسری – رشته تجربی – نوبت اول – اردیبهشت ۴۰۳

 

آزمون شامل ۳۵ سوال است.
۱ سوال چند موردی
۲۳ سوال درست و نادرست
۱۱ سوال مسئله

تجزیه و تحلیل سوالات بصورت زیر است :

سوال ۷۶- مسئله – استوکیومتری – درصد مولی – بازده درصدی

سوال ۷۷- درست و نادرست – اثر گلخانه ای

سوال ۷۸- درست و نادرست – موازنه

سوال ۷۹- درست و نادرست – قوانین گازها

سوال ۸۰- مسئله – انحلال پذیری

سوال ۸۱- درست و نادرست – نقطه جوش مواد

سوال ۸۲- مسئله – انحلال پذیری ، ppm ، نمودار

سوال ۸۳- درست و نادرست – غلظت مولاریته ، درصد جرمی

سوال ۸۴- مسئله – استوکیومتری ، شرایط STP

سوال ۸۵- درست و نادرست – مقایسه شعاع اتمی

سوال ۸۶- مسئله – استوکیومتری ، درصد خلوص ، بازده درصدی

سوال ۸۷- درست و نادرست – خواص فلزی و نافلزی

سوال ۸۸- مسئله – آنتاپی سوختن

سوال ۸۹- درست و نادرست – حالت مواد و آنتالپی واکنش

سوال ۹۰- مسئله – سینتیک شیمیایی

سوال ۹۱- درست و نادرست – عوامل موثر بر سرعت

سوال ۹۲- مسئله – سرعت واکنش ، نمودار

سوال ۹۳- درست و نادرست – شیمی آلی ، عدد اکسایش

سوال ۹۴- درست و نادرست – پلی آمید ، استری شدن

سوال ۹۵- مسئله – ثابت یونش ، pH

سوال ۹۶- درست و نادرست – اسید و باز

سوال ۹۷- درست و نادرست – مقایسه قدرت اسیدها

سوال ۹۸- درست و نادرست – مقایسه محلول اسیدها

سوال ۹۹- درست و نادرست – سلول گالوانی ، نمودار غلظت

سوال ۱۰۰- درست و نادرست – عدد اکسایش ، موازنه

سوال ۱۰۱- درست و نادرست – مقایسه قدرت کاهنده و اکسنده

سوال ۱۰۲- درست و نادرست – مقایسه سیلیس و یخ

سوال ۱۰۳- درست و نادرست – مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه

سوال ۱۰۴- درست و نادرست – اصل لوشاتلیه ، نمودار

سوال ۱۰۵- درست و نادرست – مبدل کاتالیستی

سوال ۱۰۶- مسئله – ذرات زیراتمی ، ایزوتوپ

سوال ۱۰۷- درست و نادرست – آرایش الکترونی یون‌ها

سوال ۱۰۸- چند موردی – اعداد کوانتومی ، آرایش الکترونی

سوال ۱۰۹- درست ونادرست – ویژگی های جدول تناوبی

سوال ۱۱۰- مسئله – محاسبه ثابت تعادل

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید.

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه