آشنایی با روش GTA برای رسم ساختار لوویس

استاد مرتضی محمدی

رسم ساختار لوویس ترکیبات مولکولی یکی از مهارت های مهم برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور است. تسلط به ساختار لوویس موجب درک صحیح رفتار و خواص ترکیبات کووالانسی شده و موجب می شود مفاهیمی چون شکل هندسی ، قطبیت مولکول ها ، نیروهای بین مولکولی برای دانش آموز قابل فهم شود.
 
روش ارائه شده در کتاب های درسی مبتنی بر یکسری قواعد است که درک صحیحی از ساختار لوویس مولکول ها برای دانش آموز ایجاد نمی کند و دانش آموزان مجبور به حفظ ساختارهای لوویس می شوند که بسیار سخت است.
 
روش GTA (قانون تناوبی عناصر) برای رسم ساختار لوویس ، یک روش ابداعی استاد مرتضی محمدی است که بر اساس مفاهیم شیمی طراحی شده و به آسانی و بدون حفظ کردن ، به  رسم ساختار لوویس ترکیبات مختلف مسلط می شوید. تمام ترکیباتی که در کتاب های درسی و کنکور مورد نیاز است براحتی به روش GTA رسم می شوند. ساختار لوویس تعدادی از ترکیبات مهم و مورد نیاز عزیزان دانش آموز در اینجا به روش GTA رسم شده است.