ساختار لوویس یونها

یادگیری ساختار لوویس یونها بسیار مهم است. ساختار لوویس تعدادی از یونهای مهم و متداول را اینجا براتون آوردیم.

AlCl4- , BCl4- , BeF4 2- , BF4- , BH4- , CH3- , CH3+ , Cl- , ClO4- , CN- , CO3 2- , F- , HCO3- , HPO4 2- , HS- , HSO4- , NH2- , NH2+ , NH4+ , NO2- , NO2+ , NO3- , O 2- , OH- , SO4 2- , PH4

ارسال دیدگاه