ساختار لوویس رادیکالها

رادیکال ها ترکیباتی هستند که دارای اربیتال تک الکترونی هستند. این ترکیبات ، ناپایدار بوده و واکنش پذیری بالایی دارند. فراگیری ساختار لوویس این ترکیبات به یادگیری ساختارهای لوویس دیگر ترکیبات خیلی کمک می کند.

C2H5 , CH3 , ClO , CN , HS , NH2 , NO , NO2 , NO3 , OH

ارسال دیدگاه