ساختار لوویس تعدادی از ترکیبات آلی

یادگیری شیمی آلی بشدت وابسته به ساختار لوویس است و بدون آن نمی توان شیمی آلی را بصورت مفهومی یاد گرفت. ساختار لوویس تعدادی از ترکیبات آلی را اینجا براتون آوردیم.

C2(CN)2 , C2(CN)4 , C2Cl4 , C2Cl6 , C2F2 , C2H2 , C2H4(OH)2 , C2H4 , C2H5CN , C2H5I , C2H5OH , C2H6 , C2HF , C6H8O7 , CH3CN , CH3OH

ارسال دیدگاه