ساختار لوویس ترکیبات دارای پیوند یگانه

ساختار لوویس تعدادی از ترکیبات که فقط پیوند یگانه دارند. این ترکیبات ساختاری ساده داشته و اهمیت زیادی دارند.

AlBr3 , AlCl3 , BeCl2 , BeF2 , BeH2 , BF3 , BH3 , Br2 , CCl4 , CF2Cl2 , CH2Br2 , CH3Cl , CH3I , CH4 , CHBr3 , Cl2O , H2O , H2O2 , H2S , HCl , HF , I2 , N2H4 , NCl3 , NH2Br , NH3 , OF2 , PF3 , PH3 , SCl2 , SF2 , SiCl4 , SiF4 , SiH2I2 , SiH4

ارسال دیدگاه