ساختار لوویس ترکیبات دارای پیوند دوگانه و سه گانه

ساختار لوویس تعدادی از ترکیبات که علاوه بر پیوند یگانه دارای پیوند دوگانه یا سه گانه هستند. این ترکیبات واکنش پذیری بیشتری دارند.

CH2O , CH2S , CO2 , COCl2 , CS2 , HCN , N2 , NOCl , O2

ارسال دیدگاه