ساختار لوویس ترکیبات دارای پیوند داتیو

ساختار لوویس تعدادی از ترکیبات که دارای پیوند داتیو هستند. پیوند داتیو ، نوعی پیوند کووالانسی است که فقط یکی از اتمها جفت الکترون به اشتراک می گذارد.

CO , H2SO4 , H3NBF3 , H3NBH3 , H3PO4 , HNO3 , N2O , NO2 , NO2Cl , NO3 , O3 , SO2 , SO2Cl2 , SO3 , SOCl2

ارسال دیدگاه