ساختار لوویس ترکیباتی که از قاعده اکتت پیروی نمیکنند.

ترکیباتی هستند که در آنها اتم مرکزی از قاعده اکتت پیروی نمی کند و تعداد الکترون های لایه ظرفیت آنها بیشتر از ۸ می شود. ساختار لوویس تعدادی از این ترکیبات اینجا آورده شده است.

BrF5 , (ICl2)+ , ICl3 , (ICl4)- , (ICl4)+ , (IF2)- , IF5 , PCl5 , SCl4 , SF4 , SF6 , XeF2 , XeF4 , XeF6

ارسال دیدگاه