ساختار لوویس اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن ، ترکیباتی هستند که فقط از عناصر نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده اند و تنوع زیادی دارند. این ترکیبات ساختار شبیه هم به هم دارند و یادگیری آنها به روش GTA آسان است.

N2O , N2O3 , N2O4 , N2O5 , NO , NO2 , NO3

ارسال دیدگاه