ساختار لوویس اسیدهای اکسیژن دار

این ترکیبات همگی اسید هستند و هیدروژن های اسیدی حتما به اکسیژن پیوند دارد و اتم های اکسیژن به نافلز مرکزی پیوند دارند.

H2CO3 , H2SO3 , H2SO4 , H3PO4 , HClO , HClO2 , HClO3 , HClO4 , HNO2 , HNO3

ارسال دیدگاه