محتوای نمونه تدریس رایگان

مفهوم مول و جرم مولی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/05-101.mp4

پاک کننده های غیر صابونی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/08-121.mp4

پاک کننده های صابونی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/07-121.mp4

چربی ها و روغن ها

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/06-121.mp4

واکنش پذیری فلزات

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/03-111.mp4

خواص فلزی و نافلزی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/02-111.mp4

مسائل عدد اتمی و عدد جرمی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/01-101.mp4

مفهوم غلظت

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/00-05.mp4

مفهوم درصد جرمی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/00-04.mp4

چند اصطلاح مهم در شیمی

https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Free/00-02.mp4
1 2